در این سبک از مزایده پس از پرداخت مبلغ ورودی که تنها مبلغ پرداختی شما برای شرکت در مزایده و پیشنهاد دادن می باشد در این روش پس از ارسال پیشنهاد قیمت و تکمیل شدن افراد شرکت کننده بالاترین قیمت مشخص شده و تایمر به مدت 24ساعت فعال می گردد و با سایر کاربران به رقابت بپردازند.

لیست مزایده ها

<